Acceptatie preventie is niet vanzelfsprekend

Bedrijfsartsen zetten stevig in voor rookvrije organisaties
Terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Dat zijn de doelen van het Nationaal Preventieakkoord. Wie kan daar tegen zijn? Kamerlid Fleur Agema van de PVV twittert: “#Preventieakkoord. Zo eist het kabinet dat we leven. Dat bepalen we zelf wel.” Critici van andere politieke huize vinden het akkoord onvoldoende dwingend. De tabaksfabrikanten maken gewag van inbreuk op eerdere afspraken. De Nederlandse werkgevers tekenden het deelakkoord roken niet. Iedereen vindt preventie belangrijk, lijkt het, zolang het maar niet het eigen gedrag raakt. Arbeidshygiënisten weten hoe lastig het is om gezond en veilig gedrag op de werkvloer gemeengoed te maken.

Roken en stoffenblootstelling
In het akkoord hebben het kabinet en ruim 70 maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt, vooral gericht op gedragsbeïnvloeding. Bedrijfsartsen en werkgevers hebben zich verbonden aan doelen als ‘Rookvrije organisaties’, ‘Rookvrije Generatie’. In 2020 stellen bedrijfsartsen in elk contact roken aan de orde. Voor arbeidshygiënisten relevant zijn gegevens die het ministerie van SZW in het Akkoord noemt: “In veel sectoren waar met stof wordt gewerkt, is relatief sprake van een hoog percentage rokende medewerkers. Roken in combinatie met stoffenblootstelling verhoogt het risico op gezondheidsschade, doordat de luchtwegen extra worden belast en geprikkeld. Rokende medewerkers hebben een hoger arbeidsverzuim dan niet rokende medewerkers (CBS, Gezondheid en zorg in cijfers, 2007). Hierbij is oog voor innovatie en wordt een bewezen effectieve stopmethode de komende jaren geïmplementeerd bij meer dan 200 bedrijven, met als doel een brede landelijke toepassing en meer gezondere werknemers.” (blz. 32). De bedrijfsartsen kiezen moedig positie, dat verdient steun!

Links
Werkgevers
Kabinet