Bijeenkomst van de contactgroep Gezondheiddzorg juni 2006

06 juni 2006

Aristo Utrecht

Mededelingen

De notulen worden goedgekeurd.

De vorige bijeenkomst is niet doorgegaan i.v.m. het ontbreken van onderwerpen / sprekers. Om dit voor de komende tijd te voorkomen, wordt er geïnventariseerd welke onderwerpen voor de komende tijd aan de orde kunnen komen. Hieruit komt het volgende lijstje naar voren:

12 september - Inspectieproject Arbeidsinspectie; Theo Weisman, Liesbeth Keilman en Cara van der Velde.
12 december - Communicatie binnen ziekenhuizen; Bert Wierenga.

Periodiek Medisch Onderzoek (vanuit PAGO); ?????

Februari 2007 - Uitkomsten en rapportage van het inspectieproject naar de speerpunten uit het arboconvenant door de Arbeidsinspectie; iemand van de AI uitnodigen.

Andere mogelijke onderwerpen voor de toekomst zijn:
Scenario's binnen bedrijfsnoodplannen van ziekenhuizen (Frits de Koning)
Ontwikkeling van Arbocatalogi binnen de gezondheidszorg (NVZ, STAZ, AI)

Het opzetten van een VeiligheidsManagementSysteem (VMS) is op dit moment een belangrijk aandachtspunt binnen de ziekenhuizen, n.a.v. het rapport van Rein Willems van de Shell. De stand van zaken op dit punt is niet geheel duidelijk; vanuit verschillende instanties wordt er iets (?) gedaan.

De Academische Ziekenhuizen hebben kortgeleden een bijeenkomst omtrent dit onderwerp gehad in Utrecht.
Er komt steeds meer druk vanuit de overheid n.a.v. incidenten, waarbij steeds meer de verantwoordelijkheid bij de ziekenhuizen (en niet bij de specialisten / maatschappen) wordt neergelegd.
Het gaat tot nu toe wel voornamelijk over patiëntveiligheid en minder over arbo.
Om te komen tot een werkend VMS zal er eerst een cultuuromslag plaats moeten vinden m.b.t. openheid en schuldvraag (verzekering).
Men zou kunnen beginnen met relatief simpele zaken zoals het werken met naambandjes om persoonverwisselingen te voorkomen. Daarnaast zouden de vele reeds bestaande regelingen en structuren m.b.t. veiligheid al in een VMS kunnen worden opgenomen.

Er is een tweede versie van de RIE - NFU (academische ziekenhuizen) verschenen. Deze heeft meer een tabelformaat, waardoor de rapportage veel overzichtelijker is geworden. Het model is via de website te downloaden: www.RIE.nl of www.NFU.nl
 

Stand van zaken werkgroep detectiegrenzen / grenswaarden veegtesten cytostatica
De werkgroep is kortgeleden door Simone opgestart en er is daarom inhoudelijk nog niet veel te melden. De samenstelling van de werkgroep is echter zodanig dat er nog wel wat versterking bij kan; opvallend veel mensen vonden het zéér interessant, maar gaven aan vanwege drukte alleen "vanaf de zijlijn" mee te willen doen. Aangezien dit erg jammer is, nogmaals een oproep aan die mensen om gewoon mee te doen; we hebben het tegenwoordig allemaal druk!! De oproep tijdens de bijeenkomst heeft al 2 nieuwe leden opgeleverd (maar er kunnen meer bij!!), namelijk Bert Wierenga en Theo Weisman.
Belangrijke acties die de werkgroep dient op te pakken, zijn:

Het verzamelen van zoveel mogelijk resultaten van veegproeven

Het vaststellen van detectiegrenzen / actiewaarden bij veegproeven
 

Effecten van het vernevelen van geneesmiddelen
Liesbeth Keilman van het Rijnland Ziekenhuis geeft een presentatie van het onderzoek dat ze in het kader van haar opleiding arbeidshygiëne heeft gedaan naar de effecten van het vernevelen van geneesmiddelen. Dit is een vervolg op het onderzoek dat naar ditzelfde onderwerp is verricht door Frans Jongeneelen en Tamara Onos. Feitelijk gaat het om een verdieping van de RI&E.
 
Reïntegratietool B3
Ron Verhaegh van Encare arbozorg geeft een presentatie over het "Reïntegratietool B3". Dit is een (software)tool dat door hun wordt gebruikt om op een snelle manier een match te kunnen maken tussen de belasting van verschillende functies en belastbaarheid van medewerkers, om tot een snelle reïntegratie te kunnen komen.
Hierbij zijn ze uitgegaan van de Functionele mogelijkhedenlijst (FML) die door het UWV wordt toegepast. Op basis van deze FML wordt van alle functies een belastingsprofiel (FBP) opgesteld.
Op de vraag of het systeem te koop is en wat de kosten zijn, kwam naar voren dat er dan verplicht ondersteuning vanuit Encare bij wordt geleverd. Het was niet duidelijk hoeveel een licentie gaat kosten, omdat dit van meerdere factoren afhangt. Het opstellen van een functieboek met belastingsprofielen kost € 225,- per FBP.
 

Discussie / uitwisselen ervaringen m.b.t. rookafzuiging diathermie
De belangrijkste punten uit de discussie waren:

Als er niet voldoende ventilatie en/of lokale afzuiging is dan moet er aangetoond worden dat de concentraties onder de MAC-waarden blijven.
Verreweg de beste oplossing lijkt het gebruik van lokale afzuiging in de vorm van een huls rondom de pen (randafzuiging).

De WIP-richtlijn m.b.t. laseren en diathermie blijkt in revisie te zijn. Ook hierin zou de hierboven vermelde bronafzuiging in moeten worden vermeld; het dargen van een (stof)masker houdt slechts de deeltjes tegen en niet de gassen en dampen.
Anke Bouwmans heeft een onderzoek uitgevoerd naar de schadelijke stoffen in de lucht binnen een operatiekamer. We zullen haar voor de volgende keer uitnodigen om hier iets over te presenteren.
Verder geeft Aart aan dat het aardig zou zijn om alle resultaten van metingen die op dit gebied zijn uitgevoerd te verzamelen.
 

Rondvraag

De vraag wordt gesteld welk wasgoed nu als besmet moet worden beschouwd?! Hierna volgt er een korte discussie, omdat ieder ziekenhuis hier toch wat anders mee omgaan. Een vraag is bijv. wat je met de uniformen van oncologie verpleegkundigen doet? Dit lijkt een goed onderwerp om tijdens de komende bijeenkomst (i.v.m. inspectieproject) aan de orde te stellen.

Er wordt een vraag gesteld of binnen de groep legionellavrije douchekoppen een bekend begrip is? Dit blijkt niet zo te zijn. Inmiddels is er info binnen en ze blijken echt te bestaan!!
Zie http://www.melker.nl/san/download/TD/Filtrix/Filtrix%20handdouche.pdf
Er is een vraag naar direct aanwijzende narcosegasmeters.


Terug naar overzicht