Bijeenkomst van de contactgroep Gezondheidszorg sept 2006

12 september 2006

locatie Aristo Utrecht

  1. Mededelingen

Hier krijgt Percy Stubbs de kans enige zaken te melden:

  • de emissie uit ziekenhuizen en met name via het riool van de cytostatica en antibiotica krijgt steeds meer belangstelling van de overheid. In 2001 is een rapport van de gezondheidsraad gepresenteerd en in december 2006 vraagt de 2de kamer advies over dit onderwerp. Gedacht wordt over een gescheiden systeem voor het opvangen van fecaliën en na behandeling met H2O2 en UV-licht lozing op het riool. Wanneer een ziekenhuis er op deze wijze in slaagt tot 60% te verwerken zal een verlaging van de rioollasten mogelijk zijn. I.s.m. met TNO en WUR wordt onderzoek gedaan in ongeveer 12 ziekenhuizen.
  • Bijgevoegd zijn een document met bijbehorende presentatie over dit onderwerp.
  • BRUL een systeem met groen vierkanten, gele driehoeken en rode cirkels om in en externe bedrijfshulpverleners te attenderen op gevaren in specifieke ruimten als laboratoria. Brandweer Utrecht gaat dit invoeren voor de ziekenhuizen. MCH in Den Haag gaat hier ook mee aan de slag.
     
  1. Notulen

Stand van zaken werkgroep detectiegrenzen / grenswaarden: Geert Wilmer meldt zich aan als lid voor de werkgroep. Anke Boumans geeft aan dat er nog weinig is gebeurd en vraagt via dit verslag of Simone Kleinsma om actie te ondernemen.
Verder geen opmerkingen op het verslag.
 

  1. Stand van zaken wasgoedketen in ziekenhuizen

Peter Wennekes geeft namens FTN meer inzicht in het wasserij gebeuren. FTN is de koepel waaronder de wasserijen zich hebben georganiseerd De belangrijkste doelstellingen zijn de kwaliteit en de dienstverlening.
FTN heeft met SZW overlegd voor het Arbo-convenant wasserijen en ook samengewerkt met de convenanten voor de academische en algemene ziekenhuizen. In dat kader zijn ook twee onderzoeken uitgevoerd naar de aanwezigheid en verspreiding van cytostatica in het wasgoed van de ziekenhuizen en naar het wasproces zelf.
Uit het inzamelingsonderzoek bleek 0,05 tot 0,5% van het wasgoed met cytostatica besmet te kunnen zijn

Algemeen geldt als uitgangspunt is dat bij de inzameling van wasgoed de maatregelen in de ziekenhuizen en in de wasserijen zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd. Veel is nu bekend van het platgoed maar hoe zit het met de dienstkleding.

Besmette kleding wordt doorbehandeld in een open eindmachine om daarna in het normale wasproces meet te lopen. In welke zakken het wasgoed wordt aangeboden maakt onderdeel uit van het overleg tussen het ziekenhuis en de betrokken wasserij.

Op dit moment loopt nog een onderzoek naar de biologische agentia, naar het wassen ervan en naar de blootstellingrisico’s voor de wasserij medewerkers. Van dit deel is een apart verslag gemaakt en reeds verzonden.

De firma Tauw heeft in dit kader een onderzoek uitgevoerd met als resultaat een shortlist. Toch waren er ook nog veel vragen waarop weer contact is gezocht met de ziekenhuizen. Zo heeft het LCI veel protocollen voor de diverse ziekteverwekkers.
 

  1. Veiliger werken met gevaarlijke stoffen door gedragsverandering

Miriam van der Bij ligt toe op welke wijze in het AMC met de inzet van workshops het veilig werken met gevaarlijke stoffen wordt verbeterd. De workshop duurt 3 uur en beoogt gedragverandering te bewerkstellingen. Door vragen en het laten tonen van rode en groene kaarten door de deelnemers wordt de kennis van de deelnemers getoetst en kan direct voorlichting worden gegeven. Voor de laboratoria een veiligheidscursus opgezet die bestaat uit 2 verplichte dagdelen.
De presentatie zelf is bijgevoegd.
 

Rondvraag

AIs het een idee om Wouter Fransman in 2007 uit te nodigen naar aanleiding van zijn proefschrift “Antineoplastic drug Occupational exposure and health risks”
Ook het onderwerp biologische agentia


Terug naar overzicht