Arbowet, Arbobesluit en biologische agentia

Belangrijk is te beseffen dat de eisen ten aanzien van blootstelling op de werkvloer aan biologische agentia strenger zijn dan men gebruikelijk nodig acht in de publieke gezondheidszorg. Dit is al vele jaren een heikel punt.

ARCHIEF