Meldingsplichtig ongeval

Vraag : Wordt corona-ziekte, opgelopen op het werk, beschouwd als een situatie die verplicht gemeld moet worden aan I-SZW door de werkgever? 
Vragen over coronavirus en de verplichte meldingen aan I-SZW. De Arbowet geeft in art. 1 een definitie van het begrip "ongeval". En er is een nadere toelichting in het Handboek Arbowet.  Zie hieronder.
Het vermoeden bestaat dat werkgevers dit niet beschouwen als een meldingsplichtig "ongeval". Als ik echter de toelichting op het begrip ongeval lees, dat past naar mijn mening daarin "besmetting op het werk met het coronavirus met aansluitend ziekenhuisopname en mogelijk ook sterfte". Dus alle ziekenhuisopnames en sterftes dienen, aldus geredeneerd, gemeld te worden aan I-SZW.
Antwoord : De meningen zijn verdeeld bij de opstellers van deze webpagina zijn verdeeld. Mocht iemand hierop antwoorden hebben dan horen wij dat graag.

Arbowet  Artikel 9  Melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten 
lid 1
De werkgever meldt arbeidsongevallen die leiden tot de dood, een blijvend letsel of een ziekenhuisopname direct aan I-SZW en rapporteert hierover desgevraagd zo spoedig mogelijk aan I-SZW. (vrij vertaald)

Arbowet Artikel 1 Definities 
lid 3 onderdeel i. arbeidsongeval:
een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad;

Het Handboek Arbowet editie 2012 SdU uitgevers geeft als toelichting :

Het begrip 'arbeidsongeval' is in artikel I, derde lid, onderdeel i, van de Arbowet omschreven. Het gaat bij een arbeidsongeval om een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde plotselinge gebeurtenis, waarbij vrijwel onmiddellijke schade aan de gezondheid is toegebracht en die heeft geleid tot verzuim wegens ziekte of erger nog de dood vrijwel onmiddellijk tot gevolg heeft gehad. Op grond van deze omschrijving is er dus sprake van een arbeidsongeval als een werknemer in verband met het verrichten van arbeid een plotselinge gebeurtenis is overkomen die aan twee voorwaarden voldoet. In de eerste plaats moet de gebeurtenis schade aan de gezondheid of vrijwel onmiddellijk de dood tot gevolg hebben gehad. Denk daarbij overigens ook aan een werknemer, wiens geestelijke toe- stand na een gebeurtenis aanzienlijk is beïnvloed. In de tweede plaats moet de gebeurtenis ertoe hebben geleid dat de werknemer tijdens de werktijd de arbeid heeft gestaakt en niet meer heeft hervat of niet met de arbeid is begonnen en dus in feite heeft geleid tot verzuim als gevolg van ziekte. Als een werknemer de arbeid tijdens een dag of dienst alleen heeft onderbroken is in dit verband dus geen sprake van een arbeidsongeval. Dat geldt ook als een werknemer door een gebeurtenis alleen op een zaterdag, zondag of feestdag ziek is geweest, omdat er op die dagen in de regel niet wordt gewerkt. Dit geldt natuurlijk niet voor continubedrijven of ander- soortige bedrijven die op een zondag open zijn. Dat geldt ook als de werknemer tijdens een vrije dag ziek is; omdat er geen sprake is van arbeidsverzuim is een gebeurtenis die leidt tot ziekte tijdens een vrije dag, namelijk geen arbeidsongeval.
Het is overigens niet noodzakelijk dat op de dag zelf waarop de gebeurtenis heeft plaats­gevonden, het werk is neergelegd of dat op de daaropvolgende dag niet met het werk is begonnen. Het is voldoende dat de gevolgen van het ongeval op een van de dagen kort volgend op die van het voorval is ingetreden.
Er moet op worden gewezen dat ongevallen in de beroepsuitoefening in het verkeer, zoals die bestuurders in het personen- en goederenvervoer kunnen overkomen, uitdrukkelijk ook tot de definitie van arbeidsongevallen behoren.
Ongevallen in het woon-werkverkeer daarentegen vallen niet onder het begrip 'arbeidsongeval', omdat het woon-werkverkeer zich in beginsel afspeelt buiten de invloedssfeer van de werkgever. Indien het woon-werkverkeer echter plaatsvindt met vervoermiddelen van de werkgever, wat bijvoorbeeld in de bouw gebruikelijk is, dan is er bij een ongeval wel sprake van een arbeidsongeval, omdat de werkgever dan verantwoordelijk is voor de veiligheid van zijn vervoermiddelen.

Terug naar COVID-19 pagina