Hoe waarderen werkgevers en werknemers arbodienstverleners?

De Arbobalans 2020 is verschenen: talloze cijfers over ‘de stand in ons land’ wat betreft arbeidsomstandigheden. Nuttig voor de beroepsbeoefenaren: wat ze bereikt hebben, wat ze nog te doen staat.
Hoe waarderen hun ‘klanten’ de arboprofessionals? Daarover zijn er enkele gegevens in de cijferberg.

Ton van Oostrum

Werknemers geven bedrijfsarts ruim voldoende
Werknemers die meededen aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden in najaar 2019 werden in juli 2020 opnieuw benaderd, met name voor vragen over COVID-19. Wie bij de eerdere enquête aangaf contact te hebben gehad met de bedrijfsarts, werd verzocht aanvullende vragen te beantwoorden; 81% deed dat. TNO toont dat 58% van deze 1.259 respondenten veel tot heel veel vertrouwen heeft in de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts, en 29% neutraal is. Slechts 13% van de ondervraagden geeft aan weinig tot heel weinig vertrouwen te hebben in die onafhankelijkheid. Dit komt overeen met het beeld uit een evaluatie van Capgemini onder bedrijfsartsen zelf, zo meldde toenmalig staatssecretaris Van 't Wout. Er blijken geen significante verschillen in dit opzicht tussen werknemers van verschillende leeftijden, bedrijfsgroottes en economische sectoren. Per saldo is er dus een ruim voldoende rapportcijfer van de werknemers voor de bedrijfsarts. Dit in weerwil van geluiden – met name van de vakbeweging – over vermeende afhankelijkheid. TNO bevestigt hiermee diverse onderzoeken in de afgelopen jaren in opdracht van arbodiensten zelf.

Waardering werkgevers over advisering RI&E daalt
Cijfers specifiek over andere arboprofessionals zijn er niet. Wel bevat de Werkgevers Enquête Arbeidsomstandigheden aanwijzingen. Deze WEA bevraagt werkgevers over twee aspecten van de arbodienstverlening. Het tabelletje bevat enkele cijfers over voorgaande jaren. Het percentage werkgevers dat ‘tevreden’ of ‘helemaal tevreden’ is wat betreft de ondersteuning bij re-integratie van ziek gemelde werknemers, steeg tot 66%; de anderen zijn neutraal of niet tevreden. Het omgekeerde blijkt bij de advisering over de risico-inventarisatie en -evaluatie, de activiteit van vooral de andere arboprofessionals dan de bedrijfsarts. Daarnaast blijken kleine arbeidsorganisaties minder tevreden. Het tabelletje toont tevens de zes (van de totaal dertien) hoofdsectoren in de economie die benedengemiddeld scoren in waardering van advisering over de RI&E. Het is een schrale troost dat in één daarvan de waardering voor de hulp bij re-integratie zeer negatief uitpakt.

Waardering werkgevers per saldo niet omhoog
De waardering van werkgevers voor de bedrijfsarts steeg in de tijd iets, die voor de andere professionals lijkt te dalen. De volledige cijfers zijn voor de arbosector hoe dan ook belangrijk: ze lijken matig, onveranderlijk en onverklaarbaar.

Klik HIER voor de tabel.