Diverse publicaties

Diverse publicaties

Te downloaden:

Addendum Leidraad Preventief Medisch Onderzoek (PMO) van werkenden bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen

publicatie"Vastleggen van gegevens van afzonderlijke blootstellingsmetingen van de werkplekatmosfeer’"
“Meetstrategie tbv toetsing aan grenswaarden” (Sampling Stategy Guidance ‘Compliance Testing’)
Selectie en gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen

Training grenswaarden (2014)

  1. Training Grenswaarden_Introductie grenswaardenstelsel
  2. Training Grenswaarden_Typen grenswaarden
  3. Training Grenswaarden_Databases grenswaarden
  4. Training Grenswaarden_Afleiden bedrijfsgrenswaarde
  5. Training Grenswaarden_Casuistiek


Draft prEN 689:
N.B. Dit document mag nog niet publiek verspreid worden!


Studiemateriaal voor MAH door PHOV (2013)

Handreiking "Veilig omgaan met cytostatica"

Leden van de NVvA hebben de Handreiking "Veilig omgaan met cytostatica" beoordeeld en van commentaar voorzien. De Handreiking is inmiddels goedgekeurd en beschikbaar via: http://www.oncoline.nl/handreiking-veilig-omgaan-met-cytostatica