Kamerbrief feitenonderzoek DuPont en lessen voor de toekomst

19 oktober 2017

Al weer enkele maanden geleden (juli 2017) heeft Minister Asscher (SZW) de Tweede Kamer de resultaten van het feitenonderzoek DuPont aangeboden. Asscher heeft in een brief de 2e Kamer geïnformeerd. In deze brief staan tekstn die voor arbeidshygiënisten van belang zijn. In het bijbehorende rapport worden arbeidshygiënisten ongeveer 20 keer genoemd.

De 'Kamerbrief feitenonderzoek DuPont en lessen voor de toekomst' en het rapport 
PFOA en DMAC in de productie van Teflon en Lycra bij DuPont (1964 - 2012) Nota van Bevindingen – Feitenonderzoek ten behoeve van lessen voor de toekomst zijn te vinden op 
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2017/07/05/kamerbrief-feitenonderzoek-dupont-en-lessen-voor-de-toekomst  

Een paar opvallende zinnen :

pagina 11 
Uit signalen die ik recent uit het veld heb opgevangen blijkt dat in de samenwerking en uitwisseling van kennis tussen arboprofessionals nog steeds verbetering mogelijk is. Ook is er niet altijd voldoende kennis bij bedrijfsartsen over het werken met gevaarlijke stoffen, terwijl juist zij een cruciale rol kunnen spelen ten aanzien van preventie en het opsporen van vroege verschijnselen of klachten als gevolg van blootstelling. Daarom stimuleer ik een betere samenwerking tussen arboprofessionals, met name tussen bedrijfsarts en arbeidshygiënist, en het versterken van de kennis over gevaarlijke stoffen bij bedrijfsartsen. Met betrekking tot deze kennisversterking ondersteun ik de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) bij het opstellen van een leidraad die de aandacht voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de uitvoering van het periodiek medisch onderzoek voor werknemers moet versterken. 

pagina 13
Goed toezicht op de naleving van de arboverplichtingen is het onmisbare sluitstuk voor het veilig en gezond omgaan met gevaarlijke stoffen in bedrijven. …... 
Ik vind het belangrijk om deze ontwikkeling voort te zetten en te versterken. Daarom heb ik het voornemen het toezicht verder aan te scherpen door een speciaal team in te stellen met gespecialiseerde inspecteurs op het terrein van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. 
……
Om deze klachten daadwerkelijk gevolg te geven zullen vanaf 2018, net als nu gebeurt bij klachten van ondernemingsraden en vakbonden, signalen van arboprofessionals, waaronder arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen, altijd door de Inspectie SZW in behandeling worden genomen. 

Terug naar overzicht