Pensioenakkoord: ruim 800 miljoen voor duurzame inzetbaarheid

Het akkoord omvat veel meer sociale kwesties dan alleen een verandering van het pensioenstelsel. Voor de arbosector is onder meer het volgende direct relevant.

Integraal investeringsprogramma

Het kabinet onderneemt al het een en ander aan scholing en ontwikkeling. Daarnaast wil het werkgevers en werknemers nu ondersteunen met “een meerjarig integraal investeringsprogramma voor duurzame inzetbaarheid”. Er komt een budget beschikbaar van 10 miljoen per jaar als bijdrage aan beleid voor gezond doorwerken tot het pensioen, met specifieke aandacht voor lager opgeleiden met een laag inkomen en het MKB. “Het kabinet zal in nauwe samenwerking met de Stichting van de Arbeid een agenda maken voor duurzame inzetbaarheid.”

Vroegpensioen beperkt ondersteund

Het meest bekende hoofdpunt is de door bonden bevochten ‘rem op de stijging’ van de AOW- dus pensioenleeftijd. Die staat nu op 66 jaar en 4 maanden, en zou komend jaar 4 maanden stijgen. Een volgende stijging is nu pas aan de orde per 2022, naar 66 jaar en 7 maanden. Zo hebben sociale partners in sectoren de gelegenheid voor afspraken over duurzame inzetbaarheid en over “groepen werknemers die problemen hebben om de eindstreep te halen, in de vorm van vervroegd uittreden.” Het kabinet zal de fiscale rem op vroegpensioen iets verlichten en mogelijk maken dat mensen vrije dagen en toeslagen sparen voor vroegpensioen maximaal drie jaar vóór de pensioengerechtigde leeftijd.

Steun aan sectoren

Het kabinet is ruimhartig met steun voor langer doorwerken. Het vindt dat werkgevers- en werknemersorganisaties bij cao’s een goede inschatting kunnen maken van wat het beste werkt voor doorwerken op hogere leeftijd: om- en bijscholing, loopbaanbegeleiding, deeltijdpensionering, en generatiepactregelingen. Het kabinet wil deze sectorale afspraken faciliteren met een budget van 200 miljoen per jaar in de periode 2021 - 2024. Sociale partners kunnen in gezamenlijk overleg aanvragen indienen wat betreft het duurzaam inzetbaar houden van werknemers, het faciliteren van langer doorwerken, maar ook knelpunten rond vroegpensioen.

Werk aan de winkel voor arboprofessionals

De omvang van de bedragen die het kabinet beschikbaar maakt, doet denken aan de arboconvenanten en het programma Versterking Aanpak Stoffen, in het vorige decennium. Toen werden in vele sectoren snel afspraken gemaakt over verbeterde aanpak van arborisico's. De formulering in de kabinetsbrief houdt nog open dat sociale partners nauwelijks inzetten op verbetering van werk en vol op faciliteren van (deeltijd)vroegpensioen. Het is aan de arboprofessionals hun meerwaarde te bewijzen!

Brief minister Koolmees ‘Vernieuwing pensioenstelsel’