Tegemoetkoming beroepsziekten: Van 't Wout positief

De eerste beleidsdaad van de nieuwe bewindspersoon op Sociale Zaken en Werkgelegenheid: staatssecretaris Bas van ’t Wout informeerde de Tweede Kamer over het kabinetsstandpunt inzake het ‘rapport Heerts’. Donderdag 9 juli installeerde de Koning hem, vrijdag vergaderde de Ministerraad, maandag de 13e stuurde hij de brief aan de Kamer: een stap naar tegemoetkoming bij beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. Dat blijkt nog een lange weg.

Gefixeerde tegemoetkoming
Een Kamermotie over OPS-getroffenen en ‘Chroom-6’ waren voor staatssecretaris Tamara van Ark aanleiding de Commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten in te stellen. Dit onder voorzitterschap van Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn, eerder FNV-voorzitter en PvdA-kamerlid. In essentie was het advies aan de politiek: een gefixeerde tegemoetkoming per ernstig geval van een medisch aannemelijke beroepsziekte door gevaarlijke stoffen (die beperking zat in de opdracht), genoemd in een op te stellen lijst stoffen en beroepsziekten. De overheid en werkgevers (via een opslag op de sociale premies) vullen een fonds voor de uitkeringen. Die worden toegekend op advies van een deskundig panel, per geval samengesteld door een in te stellen onafhankelijke organisatie ‘ingebed in academische structuren’. Twee eerdere nieuwsberichten bevatten meer informatie.
Van 't Wout schrijft steun te zien bij sociale partners voor verbetering in de positie van slachtoffers. “Het kabinet is enthousiast over het advies en gaat de komende periode samen met de betrokken stakeholders hiermee aan de slag.”

Verkenner infrastructuur
De commissie adviseerde aan het kabinet tot “.. oprichting van een onafhankelijke gezaghebbende en interdisciplinaire arbeids­geneeskundige organisatie voor stoffengerelateerde beroepsziekten, die bestaande kennis en expertise bundelt, kennisontwikkeling aanjaagt en ondersteuning biedt bij de primaire, secundaire en tertiaire preventie”. Van 't Wout wil op korte termijn een verkenner aanstellen. Die krijgt als taak nader onderzoek en uitwerking “.. om tot deze verbeterde infrastructuur te komen en hoe deze zo mogelijk binnen de bestaande structuur kan worden ingericht.” De bewindspersoon verwacht het rapport rond de jaarwisseling. Dan zal hij “.. tot nadere besluitvorming over de inrichting van deze versterkte infrastructuur overgaan.”

Lopende activiteiten
De brief van de staatssecretaris telt 11 bladzijden. Veel daarvan betreffen een reactie op ‘Heerts’ dat preventie te kort schiet: de bestaande wettelijke regelingen rond gevaarlijke stoffen worden matig nageleefd. Van 't Wout beschrijft hoe dit al aandacht krijgt in velerlei programma’s: Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg, het Meerjarenprogramma RI&E, de pilot administratieve handhaving RI&E, het programma Preventie Beroepsziekten, de Kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde en de nog in ontwikkeling zijnde Arbovisie 2040. Een klein nieuw puntje dat Heerts had aangedragen, is het door bedrijfsarts en arbeidshygiënist laten ondertekenen van de RI&E. Die zou daardoor aan kwaliteit winnen. Van 't Wout benoemt dit concrete punt in zijn weergave van de voorstellen-Heerts, maar laat een reactie na.

Operationeel in 2022
De bewindspersoon benadrukt een en andermaal het belang van draagvlak, haalbaarheid, uitvoerbaarheid, doeltreffendheid en doelmatigheid. Ook daartoe zal het ministerie gesprekken voeren met andere departementen, stakeholders en experts. “Gegeven de vele uitvoerings­vragen, kan een eventuele regeling niet eerder dan in de loop van 2022 operationeel zijn.”

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2020/07/13/kabinetsreactie-op-het-advies-van-de-commissie-vergemakkelijking-schadeafhandeling-beroepsziekten