Certificering

Waarom zou je je laten certificeren?

Met het certificaat laat je aan de opdrachtgever zien dat je voldoet aan de kwaliteitseisen waaraan een gecertificeerd arbeidshygiënist moet voldoen. Certificering geeft de arbeidshygiënist het recht om de wettelijk verplichte risicoinventarisatie en – evaluatie (RI&E) te toetsen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor de certificaten. Namens het ministerie treedt de stichting Beheer Certificering Deskundigen (BCD) op als beheersstichting voor het persoonscertificaat Arbeidshygiënist.

Hobeon is de uitvoerende instelling. Klik hier voor informatie over de eisen en de procedure.

IOHA

Arbeidshygiëne is een discipline waarvoor persoonscertificatie mogelijk is. De Nederlandse certificeringssytematiek is ook internationaal geaccrediteerd door de International Occupational Hygiene Association (IOHA). Dit betekent dat het in Nederland afgegeven certificaat ook internationaal geldig is (en te vergelijken is met andere nationale certificaten). De internationale accreditatie is in 2018 opnieuw verleend en is geldig tot 2023. Klik hier om het certificaat te openen.

Nieuwe certificeringschema’s in 2015

In november 2014 is op drie verschillende locaties in het land een bijeenkomst gehouden over het Nieuwe Certificeringsschema. Hieronder vindt u de notulen en gehouden presentaties.

Notulen
Presentatie BCD
Presentatie Hobéon - SKO
Presentatie DNV GL - HVK

Naar de leden van de betreffende beroepsverenigingen is onderstaande uitleg gegeven over nieuwe certificeringsschema's.

Op verzoek van SZW heeft Stichting BCD in de eerste helft van dit jaar hard gewerkt aan nieuwe certificeringschema’s. Een belangrijke reden daarvoor was dat de Raad van Accreditatie kanttekeningen had gemaakt bij de uitvoerbaarheid van het huidige schema. Ook de certificerende instellingen liepen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden tegen een aantal knelpunten aan. Het belangrijkste knelpunt bleek ‘de ambitie’ te zijn die in het schema is opgenomen. Hiermee wordt bedoeld dat elke gecertificeerde aan het begin van zijn certificeringtraject moet aangeven op welk punt/punten zij/hij zich professioneel de komende periode wil ontwikkelen. Deze ontwikkelpunten moeten in ICT-overleg (ICT: Inter Collegiale Toetsing) periodiek geëvalueerd worden. Door de Raad is aangegeven dat een dergelijke ambitie moeilijk past in een certificeringschema. Kort gezegd is de redenering daarbij dat als je iets over vijf jaar beter doet dan je het nu doet en die verbetering ook noodzakelijk is, het niet zeker is dat je op dit moment dan voldoet aan de minimale certificatie-eisen.

Omdat het huidige schema deze ambitie bevat, was het onduidelijk of certificaten die nu verstrekt worden ook een wettelijke status hebben. Hierover hebben wij afgelopen week helderheid gekregen van het ministerie van SZW. SZW heeft ons verzekerd dat certificaten die nu uitgegeven worden voldoen aan de wet.
Het ministerie wil het certificeringschema desondanks wel aanpassen om daarmee te voldoen aan de adviezen van de Raad van Accreditatie.

Wat houdt een en het ander praktisch gezien in?
Er kunnen door certificerende instellingen NU rechtsgeldige certificaten worden afgegeven. De toegelaten certificerende instellingen zijn momenteel Hobéon SKO voor A&O-deskundigen, arbeidshygiënisten en veiligheidskundige en DNV, alleen voor veiligheidskundigen. Dus als je je wilt laten (her)certificeren, dan kan dat vanaf heden.

Naar verwachting zal per 1 januari 2015 een nieuwe certificeringschema van kracht worden. Het nieuwe schema kent op hoofdlijnen drie belangrijke veranderingen ten opzichte van het huidige schema:
• - je hoeft niet meer aan te geven op welke aspecten je je de komende vijf jaar wilt ontwikkelen;
• - je houdt bij hoeveel uren je besteed hebt aan de projecten die je opneemt bij je ‘werkervaringseis’. Op deze manier toon je vanaf het nieuwe schema aan dat je voldoende uren als kerndeskundige maakt en
• - de 3 schema's van de 3 kerndeskundigen zijn samengevoegd tot één schema.

Als je je nu laat certificeren dan zul je tot de periode dat het nieuwe schema van kracht wordt, conform dat schema, een analyse moeten maken van de punten waarin jij je de komende vijf jaar wilt ontwikkelen. Dat staat namelijk in het huidige schema. Daarvoor heb je zes maanden de tijd. Vanaf het moment dat het nieuwe schema van kracht is, vervalt deze verplichting.

Wat er in het nieuwe schema blijft (en voor de meeste gecertificeerden nog nieuw is), is dat elke gecertificeerde kerndeskundige deel moet nemen aan ICT -bijeenkomsten. Door de beroepsverenigingen BA&O, NVvA en NVVK zal hier nadere informatie over worden verstrekt. Ook vraagt het nieuwe schema van je dat je bijhoudt welke projecten je doet en aangeeft hoeveel tijd je daaraan besteedt. Tot slot moet je kunnen aantonen dat je doet aan bij- en nascholing.
Over de precieze eisen die in het nieuwe schema zijn opgenomen, zullen jullie geïnformeerd worden zodra het nieuwe certificering schema's is vastgesteld. Momenteel is dat schema nog niet definitief omdat een aantal partijen, waaronder i-SZW, hier nog commentaar op moet geven.

We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Als jullie nog verdere vragen hebben, dan kun je contact opnemen met je eigen CKI (certificerende instelling), je beroepsvereniging of Stichting BCD.