Biologische factoren

Doelstellingen Contactgroep Biologische Factoren

  1. De uitwisseling van kennis en ervaring tussen NVvA-leden op het gebied van de biologische factoren
  2. Het ontwikkelen van nieuwe initiatieven om de arbeidshygiënische expertise op het gebied van biologische factoren te bevorderen.

De contactgroep biologische factoren organiseert regelmatig bijeenkomsten.
Klik hier voor de agenda.

Pakket biologische agentia

Een werkgroepje van arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen heeft een stappenplan voor het inventariseren en evalueren van risico's op het gebied van biologische agentia in de gezondheidszorg, specifiek binnen ziekenhuizen ontwikkeld. Naast het stappenplan is een vragenlijst en een checklist ontwikkeld voor bij de rondgang. Met deze gegevens kunnen de mogelijke risico’s of knelpunten bij omgang met biologische agentia (in laboratoria) nader geïnventariseerd worden. In combinatie met de frequentie en de handelingswijze kan met behulp van een Excelprogramma een risicogetal berekend worden. Al deze door de werkgroep ontwikkelde documenten kan u nu gratis downloaden van de website.

In het bestand dat kan worden gedownload is opgenomen:

  1. de vragenlijst biologische agentia
  2. de checklist voor bij de rondgang (in laboratoria)
  3. het volledige artikel zoals dit ook verschenen is in de NVvA-Nieuwsbrief en NVVK-Info met daarin het stappenplan
  4. het Excelprogramma waarmee het risicogetal berekend wordt inclusief de aangepaste lijst van biologische agentia.

De ervaring met bovenstaande documenten is nog beperkt. Een ieder is vrij om gebruik te maken van de methodiek, waarbij de werkgroep echter wel de voorwaarde stelt de praktijkervaringen. Wanneer u de documenten download, krijgt u te zijner tijd (begin 2001) een enquêteformulier gezonden waarin we u vragen naar uw ervaringen met dit pakket. Op basis van de praktijkervaringen zal de methodiek na één jaar worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Contactpersoon: Edwin Hagelen (Universitair Medisch Centrum Utrecht) februari 2000


Vuistregels voor blootstelling aan levensvatbare micro-organismen in kantoren en soortgelijke werkruimten
Meer informatie ...