Verenigingsinfo

De NVvA is een landelijke vereniging.

De vereniging  heeft een bestuur, leden en ereleden. Ieder lid kan het initiatief nemen om iemand voor te dragen als erelid, in de procedure ereleden staat beschreven welke stappen hiervoor doorlopen worden.

De vereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement.
Daarnaast heeft de vereniging een beroepscode opgesteld waarin de waarden, belangen en verantwoordelijkheden van arbeidshygiënisten tijdens het uitoefenen van hun beroep worden beschreven.

Eens per jaar wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden; meestal gekoppeld aan het jaarlijkse symposium

De NVvA biedt onder bepaalde voorwaarden aan om advertenties te plaatsen of om stands te plaatsen bij bijeenkomsten. Ook is er een mogelijkheid om gebruik te maken van het adressenbestand voor mailings. Klik hier voor de voorwaarden of neem contact op met het secretariaat.