Corona noopt tot wijziging arboregels

Er ging veel goed in de Nederlandse aanpak van de coronacrisis. Een aperte fout betrof de situatie in de vleesverwerkende industrie.
Bijvoorbeeld: bij een productielocatie bleek 22 procent van de ruim 600 medewerkers besmet met het coronavirus, vooral arbeidsmigranten. Diverse vestigingen werden door de veiligheidsregio gesloten. Hoe heeft het zover kunnen komen? De pers schetste een onthutsend beeld van naar elkaar verwijzende instanties. Er is ondermaatse huisvesting, zorgwekkend doen en vooral laten van uitzendbureaus, onderbezetting bij inspectiediensten. “Als het om arbeidsmigranten gaat hebben we boter op ons hoofd”, noteerde NRC 4 juni uit de mond van de voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.

Aanjaagteam
Zoals gebruikelijk kwam er een adviescommissie, in dit geval zelfs een “Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten”. In drie weken maakten voorzitter Roemer (voormalig SP-fractieleider) en de zijnen negen pagina’s aanbevelingen. Die reppen niet over arbodienst of arboprofessional. Minister Koolmees en zeven (!) andere bewindspersonen reageerden naar de Tweede Kamer.
Voor de arbosector is het volgende relevant. Wenselijk is onder meer een betere aansluiting van coronamaatregelen met de arboregelgeving. “Daartoe moeten werkgevers een vertaling en uitwerking maken van generieke protocollen naar hun risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Deze aansluiting kan ook gemaakt worden door (een addendum op) een arbocatalogus, die getoetst wordt door de Inspectie SZW. De Inspectie SZW heeft het proces drastisch ingekort zodat een toets niet binnen twaalf weken maar binnen vijf werkdagen plaatsvindt.”

Nieuwe wetgeving en wijziging arbobesluit
Het kabinet zoekt naar mogelijkheden om uitzendbureaus zich beter te laten informeren over de arbeidsomstandigheden bij de inlener. Ook schrijven de bewindspersonen over het voornemen van staatssecretaris Van Ark om met “.. nieuwe wetgeving en een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de Inspectie SZW meer mogelijkheden te geven om effectief te kunnen handhaven als werkgevers in ernstige mate geen noodzakelijke maatregelen treffen om besmetting met het coronavirus te voorkomen of de kans daarop te beperken.”

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2020/07/03/av80700-tk-kabinetsreactie-aanjaagteam-bescherming-arbeidsmigranten